استفاده از تابع VLOOKUP برای وارد کردن اطلاعات از یک کاربرگ به کاربرگ دیگر

گاهی ممکن است دو مجموعه دیتا در دو صفحه گسترده‌ و متفاوت داشته‌ باشید و بخواهید آنها را در یک صفحه گسترده ترکیب کنید. به عنوان مثال، ممکن است یک صفحه اکسل شامل فهرستی از اسامی افراد در کنار آدرس ایمیل آنها به تعداد زیاد باشد. در صفحه گسترده‌ دیگری فهرستی از آدرس‌ ایمیل همان […]