فرمول IF THEN برای اتوماتیک کردن فرمول‌های خاص در اکسل

فرمول IF THEN برای اتوماتیک کردن فرمول‌ های خاص در اکسل استفاده می شود. از این فرمول چه زمانی استفاده می کنیم؟گاهی، تعداد دفعاتی که یک مقدار وجود دارد را نمی‌ خواهیم محاسبه کنیم. در عوض باید اطلاعات دیگری را در یک سلول وارد کنیم. اگر سلولی متناظر با آن اطلاعات وجود دارد.برای مثال، در […]