خدمات اکتیو شبکه شامل چه مواردی می‌ شود؟

خدمات اکتیو شبکه، یکی دیگر از بخش های مهم در راه اندازی شبکه است. در واقع اصلی ترین بخش برای راه اندازی یک شبکه سازمانی محسوب می شود. به مجموعه فعالیت هایی که بعد از ارائه خدمات پسیو و نصب تجهیزات انجام می‌گیرد، خدمات اکتیو شبکه می ‌گویند. خدمات اکتیو چیست؟ خدمات اکتیو، مجموعه فعالیت […]