ایجاد صفحات عمودی و افقی در ورد به طور پیوسته

ایجاد صفحات عمودی و افقی در ورد به طور پیوسته، تکنیک جدید و جذابی در نرم افزار ورد محسوب می شود. چون گاهی لازم است جهت صفحه را در یک سند Word به صورت عمودی یا افقی تغییر دهید. جهت گیری افقی و عمودی در شرایط مختلف مفید است. این یک امتیاز ویژه خواهد بود […]