اضافه کردن منو های کشویی در اکسل

گاهی اوقات از یک صفحه گسترده برای نظارت بر فرآیندها یا دیگر موارد کیفی استفاده می‌ کنید. بجای آنکه کلمات پر تکرار مثل “Yes” و “No” را مدام در کاربرگ های خود بنویسید، می‌ توانید از منو های کشویی در اکسل (drop-down) استفاده نمایید تا عبارات توصیفی درباره‌ مشتریان یا هر موضوعی که بررسی می‌ […]