فرم استخدام شرکت فاوا پویان آرک
اطلاعات شخصی

سوابق تحصیلی

سوابق کاری خود را از ابتدا تا انتها در جدول زیر وارد نمایید

میزان آشنایی با زبان های خارجی

میزان آشنایی با نرم افزار های عمومی و تخصصی

دوره های آموزشی که در آن حضور داشته اید را در جدول زیر تکمیل بفرمایید

اطلاعات دیگر